תאונות תלמידים

תאונות תלמידים

בהתאם להוראות חוק חינוך חובה, מחויב כל מוסד חינוכי להפיק עבור תלמידי פוליסת תאונות אישיות. פוליסה זו מעניקה כיסוי ביטוחי לתלמידים בגין תאונות שנגרמו במהלך הלימודים או לאחר סיום שעות הלימודים, וזאת גם במקרה בו התאונה לא אירעה בשטח בית הספר.

משכך, כל נזק גוף מזכה את התלמיד בקבלת פיצוי מחברת הביטוח.

מכוח הפוליסה זכאי הנפגע לכיסוי ביטוחי כדלקמן (בהתאם לפוליסה העדכנית משנת 2019):

בגין מוות מתאונה– בתגמול בסך 150,750 ₪.

בגין נכות חלקית או קבועה– הנכות נקבעת על בסיס תקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), כאשר לא ישולם תגמול עבור נכות נמוכה מ- 5%, נכות בגין צלקות בלבד ונכות נפשית שלא נובעת מנזק פיזי.

בגין כל נכות אחרת יהיה התלמיד זכאי לתגמול בסך 40,200 ₪ בגין כל 10%, כאשר במקרים של נכויות קשות (80% או יותר) יהיה זכאי התלמיד לקבל "מענק חומרה" בשווי 50% מהתגמול לו הוא זכאי בהתאם לשיעור הנכות.

בגין נכות זמנית–  בגין התקופה במהלכה התלמיד מאושפז במוסד רפואי או נמצא בחופשת מחלה ואינו יכול לחזור ללימודיו וכן בגין התקופה בגינה הוריו נאלצו להיעדר מהעבודה, זכאים התלמיד וזכאים הוריו לתגמול בסך של כ- 213 ₪ ליום  בתנאי שהנכות הזמנית תימשך לכל הפחות, 90 יום (הזכאות ניתנת למשך שישה חודשים בלבד). בגין פרק הזמן בו היה התלמיד מאושפז בבית חולים זכאי התלמיד לתוספת בשווי מחצית התגמול עבור נכות זמנית (106.5 ₪).

בגין הוצאות רפואיות, הוצאות בגין טיפולי שינויים וייעוץ רפואי לקביעת אחוזי נכות: הפוליסה מכסה הוצאות רפואיות שהוצאו בפועל ולא מכוסות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי ו/או על ידי פוליסת ביטוח אחרת וכן לא עתידות להיות משולמות על ידי מקור אחר, הוצאות בגין טיפולי שיניים והוצאות ייעוץ רפואי לקביעת נכות בשיעור של 10% מעלות הייעוץ או התגמול לו זכאי התלמיד- על פי הנמוך מבניהם.

כיצד מגישים תביעה לתגמולי ביטוח מכוח פוליסת תאונות אישיות תלמידים?

במקרה שילדכם נפצע בתאונה, חשוב לדאוג לקבלת טיפול רפואי. במהלך הביקור אצל הגורם הרפואי יש לציין בפני הרופא את אופן התרחשות התאונה ואת הפגיעות שנגרמו בעקבותיה, וכן לדרוש העתק של התיעוד הרפואי.

חשוב מאוד לשמור את כל התיעוד הרפואי שנערך בעקבות התאונה וכן קבלות בגין הוצאות רפואיות, רכישת תרופות, עזרים רפואיים, ונסיעות וכן אישורי מחלה שקיבלו ההורים בגין התאונה.

מומלץ לפנות עם מסמכים אלו לעורך דין המתמחה בתחום על מנת שייצג אתכם מול חברת הביטוח אשר פעמים רבות עושות כל שלאל ידן בכדי להימנע מתשלום תגמולי ביטוח. מינוי עורך דין המתמחה בתחום יסייע למיצוי מלוא הזכויות המגיעות לילדיכם וקבלת סכום התגמולים המקסימלי מכוח הפוליסה.

למשרדנו בקיאות רבה וניסיון בייצוג תובעים מול חברות ביטוח, ועל כן באפשרותנו לסייע לכם למצות את הזכויות המגיעות לילדיכם מכוח הפוליסה ולקבל את סכום התגמולים המקסימלי האפשרי.