פוליסת תאונות אישיות

פוליסת תאונות אישיות

פוליסה לביטוח תאונות אישיות מעניקה כיסוי ביטוחי בגין נזקים כגון אבדן כושר עבודה, נכות, מוות, אשפוז בבית חולים וכדו' שנגרמו בעקבות תאונה/ אירוע תאונתי.

קיימים הבדלים משמעותיים בין הפוליסות השונות לביטוח תאונות אישיות, ולכן חשוב לבחון היטב את תנאי הפוליסה לפני רכישתה וכן לאחר התרחשות תאונה, כדי לבחון האם התאונה והנזקים שנגרמו בעקבותיה מכוסים בפוליסה.

הגדרת המונח "תאונה" בפוליסת תאונות אישיות

הגם שקיימים הבדלים בהגדרת המונח תאונה על ידי חברות הביטוח השונות, ככלל כל ההגדרות כוללות את התנאים הבאים:

  • אירוע פתאומי ובלתי צפוי.
  • האירוע נגרם על ידי אמצעי פיזי, חיצוני וגלוי לעין.
  • האירוע הוא הגורם היחיד שגרם לנזקיו של המבוטח.

הכיסוי הביטוחי בפוליסת תאונות אישיות

כאמור, פוליסת תאונות אישיות מעניקה כיסוי ביטוחי בגין מגוון נזקים, לרבות מקרה מוות, נכות צמיתה או חלקית, כאשר יש פוליסות שמכסות גם אבדן כושר עבודה, סיעוד, הוצאות רפואיות וכן תגמול בגין אשפוז בבית חולים. תגמולי הביטוח להם זכאים מבוטחים מכוח הפוליסה הינם חד פעמיים ונקבעים בהתאם למפורט בתנאים הכלליים לפוליסה. במקרה של נכות-  המבוטח זכאי לתגמולים בהתאם לשיעור הנכות שתקבע לו על ידי המומחים מטעם חברת הביטוח (ככל שהנכות שתקבע תהא גבוהה, כך יגדל התגמול לו זכאי המבוטח).

פוליסת תאונות אישיות אינן מכסות, בין היתר, מקרים של נזקים שמקורם בהתאבדות או ניסיון התאבדות, השתתפות בפעולות מלחמתיות או בשירות צבאי, בחשיפה לחומר גרעיני, קרינה מייננת וזיהום רדיואקטיבי, וכן בהריון ולידה.

חשוב לדעתהגם שמרבית פוליסות התאונות האישיות נרכשות ביוזמת המבוטח, קיימים מקרים בהם החוק מחייב רכישת פוליסת תאונות אישיות. חוק לימוד חובה מחייב כל מוסד חינוכי להפיק פוליסת ביטוח תאונות אישיות עבור תלמידיו (מגיל 3). חוק הספורט מחייב אגודות ספורט להפיק עבור הספורטאים הנוטלים חלק בפעילות האגודה במקרים מסוימים, חוק הצלילה הספורטיבית מחייב רכישת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים וחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח) מחייב מכוני כושר לבטח את לקוחותיהם בביטוח תאונות אישיות.

הואיל וקיימים גופים ומוסדות המחויבים להפיק עבור חבריהם והאנשים המשתייכים אליהם ביטוח תאונות אישיות, פעמים רבות החברים כלל אינם מודעים לקיומה של הפוליסה ולזכויותיהם במקרה של תאונה.

לפיכך, במקרה של תאונה כדאי לפנות ולבדוק האם המוסד ו/או הארגון ו/או עסק אליו נפגע התאונה משתייך רכש ביטוח תאונות אישיות.

קיומה של פוליסת תאונות אישיות לא שוללת את זכותו של הנפגע להגיש תביעה נזיקית במקרה שנזקיו נגרמו כתוצאה מרשלנות כלשהי, ותגמולי הביטוח שיקבל הנפגע מכוח הפוליסה, לא "ינוכו" מסכום הפיצוי שיקבל הנפגע מהפיצוי שיפסק במסגרת התביעה הנזיקית במידה וזו תתקבל.

התיישנות תביעה מכוח פוליסות תאונות אישיות: תביעה לתגמולי ביטוח מתיישנת בחלוף 3 שנים מיום קרות האירוע התאונתי.

למידע נוסף וייעוץ בנושא, ניתן ליצור קשר עם משרדנו באמצעות טופס "צור קשר".